Povinnosti majiteľa fotovoltiky

V prípade ak uvažujete nad fotovoltikou je dobré myslieť aj na povinnosti, ktoré Vám pri tom vzniknú.

Povinnosti:
- ohlasovacia povinnosť - inštalácia na strechu,
- stavebné povolenie - inštalácia na zem,
- prihlásenie do distribúcie,
- revízia namontovanej fotovoltiky.

Ohlasovacia povinnosť fotovoltika

Podľa stavebného zákona postačuje na fotovoltiku na strechu ako drobnú zmenu stavby potrebná iba ohlasovacia povinnosť. Avšak každý stavebný úrad má možnosť rozhodnúť či je ohlásenie postačujúce alebo je potrebné stavebné povolenie. Fotovoltika spadá pod §55 odst. 2 (a, b, c) Stavebného zákona, zákona č. 50/1976 Z. z.
Ďalšie potrebné náležitosti týkajúce sa ohlásenia je možné nájsť pod §57 Stavebného zákona.

Prílohy k ohláseniu drobnej stavby:
 1. list vlastníctva,
 2. písomné overené splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 3. jednoduchý technický opis,
 4. jednoduchý situačný výkres,
 5. súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby,
 6. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca,
 7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov,
 8. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté,
 9. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou.
Stavebné povolenie fotovoltika

V prípade, že sa jedná o pozemnú inštaláciu nad 25 m2 je potrebné žiadať na stavebnom úrade stavebné povolenie. 
Prílohy k stavebnému povoleniu:
 1. list vlastníctva,
 2. kópia katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace (vybavuje sa na katastrálnom úrade spolu s listom vlastníctva),
 3. projektová dokumentácia stavby,
 4. certifikát o spôsobilosti projektanta,
 5. územné rozhodnutie,
 6. vyhlásenie o stavebnom dozore.
Prihlásenie do distribúcie a revízia namontovaného zariadenia

Postup aj so všetkými náležitosťami nájdete na TU.