Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Táto zmluva upravuje podmienky kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou
GRUNPOWERTECH s.r.o. (so sídlom 946 51 Nesvady, Nová 445/18, IČO: 46 117 792, DIČ:
2023252803, IČ DPH: SK2023252803) – ďalej tiež „spoločnosť“ alebo „predávajúci“, ktorá je
prevádzkovateľom elektronického obchodu na svojej internetovej stránke www.grun-power.sk,
ako predávajúcim na strane jednej a kupujúcim – spotrebiteľom na strane druhej, predmetom
ktorej je kúpa a predaj tovaru a/alebo poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru
uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
1.2. Kontaktné údaje predávajúceho sú:
GRUNPOWERTECH s.r.o.
946 51 Nesvady, Nová 445/18,
IČO: 46 117 792, DIČ: 2023252803, IČ DPH: SK2023252803
telefón: +421 907 736 012
e-mail: info@grun-power.sk
1.3. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
webová adresa: www.soi.sk
2. Objednávka tovaru
2.1. Na produkty (tovar) distribuované v elektronickom obchode spoločnosti GRUNPOWERTECH s.r.o.
na internetovej stránke www.grun-power.sk (ďalej tiež „elektronický obchod“) možno
objednávky zadávať cez internet (online) na vyššie uvedenej internetovej adrese spoločnosti alebo
telefonicky na kontaktné čísla uvedené na vyššie uvedenej internetovej stránke.
2.2. Pri nákupe treba uviesť dodacie a kontaktné údaje označené vo formulári.
3. Postup pri kúpe tovaru
3.1. Kliknutím na sortiment elektronického obchodu možno prezerať tovar distribuovaný
predávajúcim, ktorý je zoradený podľa kategórií. Po vybratí tovaru a zadaní údajov uvedených vo
formulári možno odoslať predávajúcemu nezáväznú objednávku.
3.2. O doručenej nezáväznej objednávke elektronický obchod dá kupujúcemu spätnú väzbu emailom
alebo telefonicky na ním uvedené kontaktné údaje. Predávajúci je oprávnený za účelom zistenia
vhodnosti objednaného tovaru z hľadiska montáže zisťovať u kupujúceho údaje súvisiace so
stavebnotechnickými dispozíciami predmetnej stavby. Po poskytnutí potrebných údajov
predávajúci pošle kupujúcemu celkovú cenovú ponuku na ním uvedenú e-mailovú adresu.
Objednávka je záväzná, akonáhle kupujúci potvrdí naspäť emailom cenovú ponuku
predávajúceho. Za záväznú objednávku kupujúceho sa považuje správa odoslaná z emailovej
adresy kupujúceho, ktorú uviedol pri nezáväznej objednávke tovaru.
3.3. Takto potvrdené objednávky elektronický obchod splní v dodacej lehote podľa dohody zmluvných
strán, najneskoršie však do 60 dní odo dňa doručenia záväznej objednávky, predávajúci si však
vyhradzuje právo, že v prípade prekážky dodania tovaru v uvedenej lehote môže predávajúci
dodaciu lehotu predĺžiť maximálne o ďalších 30 dní pri súčasnom vyrozumení kupujúceho o tejto
skutočnosti.
3.4. Ak objednaný tovar predávajúci nemá k dispozícii, je povinný o tejto skutočnosti ho bezodkladne
informovať.
4. Prevzatie tovaru, cena dopravy
4.1. Tovar objednaný v elektronickom obchode predávajúci doručí na miesto označené zo strany
kupujúceho pri objednaní tovaru. Súčasne v prípade žiadosti kupujúceho vykoná aj montáž veci,
a to v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 16.00 hod. Povinnosť dodať tovar splní predávajúci
odovzdaním tovaru kupujúcemu alebo jeho zástupcovi a v prípade, že kupujúci si objedná aj
montáž, vykonaním montáže, pričom nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na kupujúceho
odovzdaním tovaru, resp. vykonaním montáže tovaru.
4.2. Cena dopravy sa dohodne pri uzavretí kúpnopredajnej zmluvy, resp. doručením záväznej
objednávky.
5. Ceny, platobné podmienky
5.1. Ceny tovarov elektronický obchod zverejňuje a označuje na stránke, na ktorej je ten ktorý tovar
popísaný, ako aj v nezáväznej objednávke. Ceny sú uvedené vrátane DPH a v eurách. Tieto ceny
nie sú konečné, o konečnej cene predávajúci informuje kupujúceho v spätnom potvrdení na
základe nezáväznej objednávky kupujúceho.
5.2. Faktúru predávajúci odovzdá kupujúcemu súčasne s tovarom, resp. po zaplatení ceny tovaru
a montáže.
5.3. Kupujúci uhradí cenu tovaru spolu s cenou dopravy súčasne pri odovzdaní tovaru, resp. po
vykonaní montáže a osadenia tovaru.
5.4. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho zaplatenie zálohy vo výške 50 % z celkovej ceny
tovaru.
6. Právo na odstúpenie
6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, okrem
prípadu, že už bola vykonaná montáž veci. Začatím montáže kupujúci stráca právo na odstúpenie
od kúpnej zmluvy, ktorú skutočnosť kupujúci berie na vedomie a výslovne s tým súhlasí. Kupujúci
nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona číslo 102/2014
Z.z. v platnom znení.
6.2. V prípade odstúpenia sa kúpna zmluva zrušuje. Predávajúci je v takomto prípade povinný vrátiť
kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskoršie však do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia
všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci
však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby predtým, než je mu tovar doručený alebo kým
spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
6.3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť
predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
6.4. Pri odstúpení je kupujúci oprávnený použiť tlačivo uvedené v prílohe č. 1 týchto Všeobecných
obchodných podmienok a toto zaslať predávajúcemu elektronickou formou.
6.5. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za
zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad
rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Preto v prípade
zistenia takejto skutočnosti je predávajúci oprávnený zraziť čiastku zodpovedajúcu takémuto
zníženiu hodnoty tovaru.
7. Záručné podmienky
7.1. Záručné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade, že
výrobca tovaru poskytuje záruku dlhšiu, než je uvedená v Občianskom zákonníku, tak platí táto
záruka.
7.2. Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď vada vznikla v dôsledku nesprávneho používania alebo
neodborných zásahov do predmetu kúpy.
7.3. Práva zo zodpovednosti za vady veci, na ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili
v záručnej dobe.
8. Vybavovanie reklamácií a sťažností
8.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho reklamácie a sťažnosti, a to
 písomnou formou zaslaním listu adresovaného predávajúcemu na adresu jeho sídla:
GRUNPOWERTECH s.r.o., 946 51 Nesvady, Nová 445/18
 elektronicky na adresu: info@grun-power.sk
 prostredníctvom internetovej stránky www.grun-power.sk
8.2. Reklamácie a sťažnosti zaslané spôsobom uvedeným v bode 8.1. a doručené predávajúcemu
predávajúci je povinný vybaviť v lehote 30 dní a o výsledku je povinný informovať kupujúceho.
V prípade odmietnutia reklamácie alebo sťažnosti je predávajúci povinný svoje stanovisko
odôvodniť. V prípade odmietnutia reklamácie alebo sťažnosti je predávajúci povinný informovať
kupujúceho o tom, na ktorý orgán sa môže obrátiť so svojou reklamáciou alebo sťažnosťou,
vrátane kontaktnej adresy tohto orgánu.
9. Spracovanie a ochrana osobných údajov
Spracovanie a ochrana osobných údajov sa riadi osobitnou úpravou, ktorá je zverejnená na
webstránke predávajúceho www.grun-power.sk a je plnej v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z.z.
v platnom znení.
10. Záverečné ustanovenia
10.1. Otázky neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkamisa riadia platnými právnymi
predpismi a pravidlami zverejnenými na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho (www.grun-power.sk).
10.2. Prezeraním internetových stránok elektronického obchodu a zadaním objednávky používateľ,
resp. kupujúci vyjadrujú súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
10.3. Spoločnosť GRUNPOWERTECH, s.r.o. je oprávnená jednostranne zmeniť tieto všeobecné
obchodné podmienky. Zmena nadobudne účinnosť nasledujúcim pracovným dňom po jej
zverejnení na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Nesvady, dňa .....................
GRUNPOWERTECH s.r.o.
Príloha č. 1
vzor odstúpenia od zmluvy
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Podpísaný spotrebiteľ: meno a priezvisko: _________________
trvalé bydlisko: _________________
týmto oznamujem spoločnosti GRUNPOWERTECH s.r.o. (so sídlom 946 51 Nesvady, Nová 445/18, IČO:
46 117 792, DIČ: 2023252803, IČ DPH: SK2023252803) ako predávajúcemu, že odstupujem od kúpnej
zmluvy, predmetom ktorej bol tovar: _________________, číslo objednávky alebo faktúry:
_________________, ktorý som objednal dňa _________________ a prevzal dňa
_________________.
Uvedené dávam na vedomie.
V _________________, dňa _________________