VÝZVA Č. 2 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV, ZAMERANÁ NA SOCIO-EKONOMICKÉ SKUPINY SO ZVÝHODNENOU MIEROU PODPORY  „Pilotná výzva - zvýhodnená"

(všetky uvedené informácie sú čerpané z výzvy zverejnenej na stránke: www.obnovdom.sk, vybrali sme pre Vás to najdôležitejšie, kompletné
a podrobné informácie nájdete na: https://obnovdom.sk/dokumenty.php)

1. TRVANIE VÝZVY

 • 6. september 2022 VYHLÁSENIE VÝZVY
 • 17. október 2022 - 28. február 2023 TRVANIE VÝZVY - možnosť predkladať žiadosti 
 • (alebo v skoršom termíne, ktorý SAŽP oznámi spolu z dôvodom uzavretia výzvy (napr. predpoklad vyčerpania indikatívnej výšky finančných prostriedkov uvedenej v kapitole 2.43 ) minimálne 10 pracovných dní vopred na webovom sídle www.obnovdom.sk
 • SAŽP môže zmeniť termín uzavretia výzvy, pričom o zmene termínu informuje potenciálnych žiadateľov na webovom sídle www.obnovdom.sk.

2. SPÔSOB PREDLOŽENIA ŽIADOSTI

2.1. elektronicky do e-schránky SAŽP

2.2. v listinnej podobe na adresu

 • Slovenská agentúra životného prostredia, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava (osobne alebo poštovou alebo inou prepravou).

3. PODMIENKY

3.1. čas a forma podania žiadosti

 • čas podania žiadosti je 17. október 2022 - 28. február 2023, ak nie je uvedené inak podľa 1. Trvanie výzvy 
  (podrobnosti TU 2.3.)
 • forma žiadosti - vyplnený príslušný formulár v slovenskom resp. českom jazyku, doručený elektronickou cestou do e-schránky  SAŽP  E0005698870, alebo listinnou podobou na adresu:  Slovenská agentúra životného prostredia Rožňavská 24 821 04 Bratislava  (podrobnosti TU 4.1.).
3.2. kto môže byť žiadateľom dotácie
 • žiadateľ musí byť vlastníkom resp. spoluvlastníkom resp. podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na ktorý je podaná žiadosť, 
 • FO, ktorá je občanom členského štátu EÚ a je spôsobilá na právne úkony,
 • trvalý pobyt aspoň jedného zo spoluvlastníkov na adrese, na ktorej sa nachádza dom, na ktorý je žiadaná dotácia (trvalý pobyt musí byť najneskôr od 5. septembra 2022),
 • žiadateľ musí spĺňať min. jednu z nasledovných podmienok:
  • žiadateľ s trvalým pobytom musí mať v osobnej starostlivosti dieťa (pod 18 rokov) s ťažkým zdravotným postihnutím, rovnako aj toto dieťa musí mať trvalý pobyt na adrese RD, na ktorý je žiadaná dotácia najneskôr od 5. septembra 2022,
  • žiadateľ musí žiť v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou tj. minimálne 4 deťmi a 1 rodič, rovnako platí, že všetky
   4 deti musia mať
   trvalý pobyt na adrese RD, na ktorý je žiadaná dotácia najneskôr od 5. septembra 2022    (podrobnosti TU 4.2.),
 • občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za trestný čin  (podrobnosti TU 4.2.5),
 • občan, ktorý nemá daňové nedoplatky presahujúce 170€, tzn. nefiguruje na zozname daňových dlžníkov,
 • občan, ktorý nemá nedoplatky či podlžnosti na zdravotnom či sociálnom poistení  (podrobnosti TU 4.2.7.-8.),
 • občan, voči ktorému nie je vykonávaná exekúcia,
 • občan musí byť vlastníkom bankového účtu uvedeného v žiadosti,
 • žiadateľ nesmie zmeniť vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti až do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o PP  (podrobnosti TU 4.2.10),
 • žiadateľ môže splnomocniť tretiu osobu na úkony predloženia žiadosti  (podrobnosti TU 4.2.10).
3.3. na aký dom môže byť poskytnutá dotácia
 • nachádza sa na území SR,
 • na LV a energetickom hodnotení resp. energetickom certifikáte je evidovaný ako rodinný dom,
 • bol postavený pred 2013,
 • je využívaný výlučne resp. v prevažnej miere na bývanie,
 • musí byť na tento dom vypracovaný energetický certifikát  (podrobnosti TU 4.3.6).
3.4. na aký účel môže byť poskytnutá dotácia - použitie financií
 • prostriedky sú poskytované výlučne na výdavky spojené s obnovou rodinného domu, ľubovoľná kombinácia skupín opatrení (zo skupín opatrení A, B1, B2, B3, B4, B5), pričom, ale musí byť jedno opatrenie zo skupiny A, B sú voliteľné - nemožno vzťahovať žiadosť na nadstavbu, prístavbu ani zobytnenie podkrovia či suterénu.  (podrobnosti TU 4.4 a-c)
  • Skupina opatrení A zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:
   • zateplenie obvodového plášťa,
   • zateplenie strešného plášťa,
   • výmena otvorových konštrukcií,
   • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu,
   • zateplenie podlahy v miestnostiach v RD bez podpivničenia.
  • Skupina opatrení B1 inštalácia zdroja energie:
   • rekuperácia,
  • Skupina opatrení B2 zelená strecha:
   • intenzívna (podmienka - zavlažovanie z akumulačnej nádoby na dažďovú vodu),
   • extenzívna.
  • Skupina opatrení B3 akumulačná nádrž na dažďovú vodu:
   • podzemná,
   • nadzemná.
  • Skupina opatrení B4 inštalácia tieniacej techniky:
   • trvalá inštalácia s možnými pohyblivými prvkami.
  • Skupina opatrení B5 odstránenie azbestu:
 • okrem vyššie spomenutého možno použiť dotáciu aj na financie vynaložené pri dokumentácii:
3.5. v akom časovom úseku musia byť realizované práce, úpravy a montáže
 • práce, montáže, úpravy, tovary objednané najskôr 1. februára 2020
 • realizácia musí byť ukončená:
  • obnova RD podliehajúcemu stavebnému povoleniu musí byť ukončená (kolaudačné rozhodnutie) do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o PP,
  • ostatné obnovy RD do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o PP, za ukončenie sa považuje odovzdanie diela   (podrobnosti TU 4.5.),
  • najneskôr však 31. marca 2026 (podrobnosti TU 4.5.).
3.6. výška poskytnutej dotácie
 • výška dotácie max. 18 000 €  v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu energie min. na úrovni -30% oproti východiskovému stavu pred obnovou,
3.7. nemožnosť čerpať inú dotáciu
 • na projekt resp. jeho časť nemohla byť v minulosti ani nemôže byť v budúcnosti schválená resp. zmluvne viazaná alebo už vyplatená dotácia z iných verejných zdrojov,
 • ak žiadateľ mal alebo má schválenú resp. zmluvne viazanú alebo vyplatenú dotáciu prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam nemôže byť oprávneným žiadateľom o dotáciu prostredníctvom tejto výzvy  (podrobnosti TU 4.7.).
3.8. nemožnosť čerpať dotáciu 2x
 • na obnovu RD je možné čerpať dotáciu len raz bez ohľadu na to kto je žiadateľom, rovnako nemôže podať žiadosť ani taký žiadateľ, ktorý už požiadal a čaká na posúdenie žiadosti.
3.9. nutnosť využívania rodinného domu na vlastnú potrebu - bývanie
 • RD musí slúžiť výlučne na bývanie a nie je prenajímaný iným osobám
 • RD môže byť čiastočne využívaný na hospodárske činnosti, avšak platí, že výdavky spojené s užívaním RD nie sú zahrnuté
  v nákladoch hospodárskej činnosti vykonávanej v RD, ktorý je predmetom obnovy,
 • porušenie týchto podmienok môže viesť k neoprávnenému poskytnutiu štátnej pomoci a následne budú financie vymáhané od žiadateľa.
3.10. nakladanie so stavebným odpadom
 • min. 70% stavebného zdravotne nezávadného a demolačného odpadu (hmotnosti), ktorý vznikne pri prácach na RD, musí byť pripravené na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu.
3.11. využitie ekologických materiálov
 • stavebnotechnické postupy budú uprednostňovať ekologické postupy a materiály, ktoré neobsahujú azbest ani iné nebezpečné a toxické látky, ktoré budú emitovať (prepúšťať/sálať) menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo iné škodlivé látky.
  (podrobnosti TU 4.11.).
3.12. iné osobité požiadavky
 • namontované zariadenie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výroby a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov,
 • tepelné čerpadlo musí byť určené na využívanie aero / geo / hydrotermálnej energie  (podrobnosti TU 4.12.).

4. SPÔSOB POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV

4.1. Overovanie splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu

 • žiadateľ musí mať podanú žiadosť (podrobnosti TU 2.5.) - ak nie sú všetky náležitosti podania žiadosti splnené žiadateľ bude vyzvaný k ich doplneniu,
 • predloženie úplnej žiadosti (so všetkými informáciami a prílohami) je kľúčové pri určení poradia pre uzatváranie zmlúv,
 • SAŽP zoradí žiadosti, ktoré splnili podmienky, tí žiadatelia, ktorí nesplnili podmienky a obdržali už oznámenie o nesplnení podmienok poskytnutia príspevku, môžu opätovne predložiť žiadosť o dotáciu (po odstránení nedostatkov)  (podrobnosti TU).

4.2. Námietky

 • žiadateľ má možnosť v lehote 6 pracovných dní od doručenia oznámenia o nesplnení podmienok poskytnutia prostriedkov zaslať námietky proti posúdeniu nesplnenia podmienok  (podrobnosti TU 7.).

4.3.Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

 • v prípade ak sú všetky informácie, údaje a podmienky splnené, SAŽP pošle žiadateľovi návrh zmluvy (vo forme akú si žiadateľ zvolí vo formulári žiadosti) a do 10 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy je žiadateľ povinný podpísať a odoslať návrh zmluvy.

5. ZMENA A ZRUŠENIE VÝZVY

 • SAŽP je oprávnená zmeniť formálne náležitosti výzvy (náležitosti spomenuté TU 2.1. - 2.4.) (do tejto kategórie spadá aj zmena výšky dotácie),
 • SAŽP je oprávnená zmeniť podmienky poskytnutia príspevku mechanizmu (podmienky spomenuté TU 2.5- 4.12.) za podmienky, že zmena podmienok sa nevzťahuje na už podané žiadosti,
 • SAŽP musí týchto zmenách riadne informovať na webovej stránke https://obnovdom.sk/,
 • SAŽP môže zrušiť výzvu ak nie je možné poskytovať dotáciu, zrušiť výzvu môže len v čase jej trvania, žiadateľom, ktorí neboli
  o stave svojej žiadosti informovaní SAŽP zašle posúdenie ich žiadosti aj napriek tomu, že výzvy bude už v tom čase zrušená.