Zelená Domácnostiam

Zelená domácnostiam - podpora pre solárne technológie a tepelné čerpadlá.

!!!NOVINKA!!!

Ministerstvo hospodárstva predstavilo ďalšie smerovanie a spúšťanie projektu Zelená domácnostiam a Zelená Solidarita. Pôvodne ohlásený projekt Zelená Domácnostiam bude prerozdelený na tri časti:

Do programu Zelená Domácnostiam - Bratislavský kraj budú logicky spadať všetky oprávnené domácnosti patriace do Bratislavského kraja.

V programe Zelená Domácnostiam - ostatné kraje sa budú o dotáciu môcť uchádzať oprávnené domácnosti, ktoré sú mimo Bratislavský kraj.

Oprávnenosť a podmienky podania žiadosti by sa nemali podstatne líšiť od tých, ktoré už boli avizované. Rovnako už podané žiadosti zaregistrované do informačného systému budú prijaté a vo fáze aktivácie ich bude možné bez problémov aktivovať. Aktivačnú fázu plánujú spustiť v júli 2024.

Novinkou tohto kola je Zelená Solidarita, ktorá predstavuje projekt zameraný na inštalovanie a využívanie zelených zdrojov pre domácnosti s nižším či nízkym finančným príjmom či ekonomickým statusom. 

Predpokladaný výpočet oprávnenosti a výšky jednotlivých príspevkov nájdete nižšie - jedná sa o ilustračné zábery, ktoré boli odprezentované na tlačovej konferencii Ministerstva hospodárstva SR z dňa 26. 06. 2024.

Kompletnú tlačovku nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=OdX-SSIYFqM 

 

Zelená domácnostiam video:

 

Kompletné a najaktuálnejšie informácie nájdete na stránke zelenadomacnostiam.sk.

Nižšie nájdete stručný prehľad informácii.

ŽIADOSŤ VYBAVÍME ZA VÁS. V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE PROSTREDNÍCTVOM KONTAKTNÉHO FORMULÁRA ALEBO NA TEL. ČÍSLE 0947 970 586 / 0949 000 631.

Program Zelená domácnostiam

je iniciatíva, ktorá podporuje ekologické technológie v domácnostiach, vrátane fotovoltaických systémov, tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov. Cieľom tohto programu je umožniť domácnostiam využívať obnoviteľné zdroje energie a prispievať k ochrane životného prostredia.

Podporované zariadenia a technológie v Zelená domácnostiam

Dotačný program Zelená domácnostiam poskytuje štátnu dotáciu vo forme príspevku na inštaláciu solárnych technológií, tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov. Zariadenia, ktoré sú oprávnené na získanie tejto dotácie, sú uvedené Zozname podporovaných zariadení.

Kto môže žiadať o dotáciu Zelená domácnostiam? 

O dotáciu si môže požiadať FO, ktorá je vlastníkom resp. spoluvlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú je plánovaná inštalácia zariadenia - zelenej energie (fotovoltické panely, tepelné čerpadlo, solárne kolektory).  Odporúčame klientom nechať túto administratívu na zhotoviteľa nakoľko lepšie vie aký typ zariadenia bude inštalovaný - týmto klient predíde zbytočným chybám pri podávaní žiadosti o štátnu dotáciu od zelená domácnostiam. Podanie žiadosti má u nás každý náš klient zadarmo. 

Podmienky podania žiadosti do dotačného programu zelená domácnostiam? 

medzi hlavné podmienky pre podanie žiadosti o dotáciu patrí:

Nový dotačný program 2024 - Vyššia dotácia

V novom dotačnom kole projektu Zelená domácnostiam je ohlásené navýšenie dotačnej sumy a to nasledovne:

Fotovoltika s dotáciou Zelená domácnostiam

Pri podávaní žiadosti o dotáciu na inštaláciu fotovoltických panelov bude podstatné či má majiteľ nehnuteľnosti-žiadateľ ročné zúčtovanie za predošlé zúčtovacie obdobie, pričom podstatný bude ročný odber el. energie podľa neho bude možné určiť maximálnu možnú dotáciu. V prípade, že žiadateľ vie preukázať ročnú spotrebu napríklad 4500kWh bude môcť získať 500€ na kW inštalovaného výkonu maximálne však do výšky odberu zakrúhleného vždy na dol v tomto prípade bude - 4500kWh zakrúhlene na dol je 4000kWh teda 4x 500€ - 2000€. Maximálna možná dotácia, ktorú môže získať klient je 3500€ pričom platí, že musí mať vyúčtovanie minimálne 7000kWh.

Tepelné čerpadlo s dotáciou Zelená domácnostiam

Pri podávaní žiadosti o dotáciu na inštaláciu tepelného čerpadla je podstatný uznaný výkon tepelného čerpadla, ktorý nie je vždy zhodný s reálnym výkonom tepelného čerpadla (výšku uznaného výkonu tepelného čerpadla je možné zistiť v tabuľke Zoznam podporovaných zariadení). Pri tepelnom čerpadle je stanovená čiastka 380€ na kW uznaného výkonu tepelného čerpadla maximálne do výšky 3800€.

Solárne kolektory s dotáciou Zelená domácnostiam

Pri podávaní žiadosti o dotáciu na inštaláciu solárnych kolektorov je rovnako dôležitý a smerodajný uznaný výkon solárneho kolektoru, ktorý nájdete v tabuľke Zoznam podporovaných zariadení. Pri solárnom kolektore je možné získať 500€ na kW uznaného výkonu solárneho kolektoru vynásobený počtom kolektorov, ktoré budú inštalované na nehnuteľnosť maximálne do výšky 2000€.

Novinka - navýšenie dotácie podľa oblastí a prechodu z tuhého paliva

Vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach  je uvedená možnosť získania +15% navýšenia.

Navýšenie +15% budú môcť získať domácnosti, ktoré preukázateľne prestanú využívať tuhé palivo alebo budú spadať do oblastí, kde je zhoršená kvalita ovzdušia (tieto oblasti každoročne akutalizuje a vyhlasuje SHMÚ) - nehnuteľnosť, kde  bude zariadenie nainštalované musí spadať do rank-u 3. Tieto podmienky možného navýšenia platia pri všetkých typoch podporovaných zariadení.

Celý proces je riadený Štátnou úniou energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie (SIEA), ktorá preveruje a schvaľuje žiadosti o dotáciu. V prípade potreby vykoná aj kontrolu na mieste, aby overila, že všetky podmienky boli splnené.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte sa obrátiť na nás. Naši odborníci vám radi pomôžu s procesom získania dotácie pre vašu ekologickú technológiu.