Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

Oznamovanie Dotknutá osoba bude informovaná o spracúvaní jej osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Dotknutou osobou môže byť spotrebiteľ, kupujúci, klient alebo potenciálny klient.

Informácie o prevádzkovateľovi  
Prevádzkovateľ:  Prevádzkovateľ: GRUNPOWERTECH s.r.o.
Adresa prevádzkovateľa:  Priemyselná ulica 9, 946 51 Nesvady
Identifikačné číslo organizácie:  46 117 792
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  +421 907 736 012
Zodpovedná osoba:  Dušan Asztalos
Účely spracovania osobných údajov

Plnenie objednávok a dodávka tovaru

Udržiavanie kontaktu so zákazníkmi

Zasielanie informačných a reklamných materiálov

Štatistické účely a analýza rizík

Iné súvisiace s obchodom a zákazníkmi

Právny základ spracovania

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Rozsah spracovania osobných údajov

Meno, priezvisko, akademický titul

Adresa (bydlisko, miesto pobytu, korešpondenčná adresa)

E-mailová adresa

Telefónne číslo a číslo mobilného telefónu

Príjemcovia osobných údajov

Kuriérske firmy pre dodanie tovaru

Dodávatelia pre montáž objednaného tovaru

Doba uchovávania osobných údajov 5 rokov
Práva dotknutej osoby  
Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

Prístup k svojim údajom

Opravu a doplnenie údajov

Výmaz údajov

Obmedzenie spracúvania

Námietku voči spracúvaniu

Získanie a prenosnosť údajov

Podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ prijíma opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom a zneužitím v súlade so zákonom.

 

Záverečné ustanovenia Tento dokument môže byť zmenený prevádzkovateľom a takéto zmeny budú oznamované dotknutým osobám. Na webovej stránke www.grun-power.sk sa používajú súbory cookies na analýzu návštevnosti stránky.