Obchodné pomienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia 1.1. Táto zmluva upravuje podmienky kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou GRUNPOWERTECH s.r.o. (so sídlom 946 51 Nesvady, Nová 445/18, IČO: 46 117 792, DIČ: 2023252803, IČ DPH: SK2023252803) – ďalej tiež „spoločnosť“ alebo „predávajúci“, ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu na svojej internetovej stránke www.grun-power.sk, ako predávajúcim na strane jednej a kupujúcim – spotrebiteľom na strane druhej, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru a/alebo poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 1.2. Kontaktné údaje predávajúceho sú: GRUNPOWERTECH s.r.o. 946 51 Nesvady, Nová 445/18, IČO: 46 117 792, DIČ: 2023252803, IČ DPH: SK2023252803 telefón: +421 907 736 012 e-mail: info@grun-power.sk 1.3. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034 fax č.: 037/ 7720 024 webová adresa: www.soi.sk

2. Objednávka tovaru 2.1. Na produkty (tovar) distribuované v elektronickom obchode spoločnosti GRUNPOWERTECH s.r.o. na internetovej stránke www.grun-power.sk (ďalej tiež „elektronický obchod“) možno objednávky zadávať cez internet (online) na vyššie uvedenej internetovej adrese spoločnosti alebo telefonicky na kontaktné čísla uvedené na vyššie uvedenej internetovej stránke. 2.2. Pri nákupe treba uviesť dodacie a kontaktné údaje označené vo formulári.

3. Postup pri kúpe tovaru 3.1. Kliknutím na sortiment elektronického obchodu možno prezerať tovar distribuovaný predávajúcim, ktorý je zoradený podľa kategórií. Po vybratí tovaru a zadaní údajov uvedených vo formulári možno odoslať predávajúcemu nezáväznú objednávku. 3.2. O doručenej nezáväznej objednávke elektronický obchod dá kupujúcemu spätnú väzbu emailom alebo telefonicky na ním uvedené kontaktné údaje. Predávajúci je oprávnený za účelom zistenia vhodnosti objednaného tovaru z hľadiska montáže zisťovať u kupujúceho údaje súvisiace so stavebnotechnickými dispozíciami predmetnej stavby. Po poskytnutí potrebných údajov predávajúci pošle kupujúcemu celkovú cenovú ponuku na ním uvedenú e-mailovú adresu. Objednávka je záväzná, akonáhle kupujúci potvrdí naspäť emailom cenovú ponuku predávajúceho. Za záväznú objednávku kupujúceho sa považuje správa odoslaná z emailovej adresy kupujúceho, ktorú uviedol pri nezáväznej objednávke tovaru. 3.3. Takto potvrdené objednávky elektronický obchod splní v dodacej lehote podľa dohody zmluvných strán, najneskoršie však do 60 dní odo dňa doručenia záväznej objednávky, predávajúci si však vyhradzuje právo, že v prípade prekážky dodania tovaru v uvedenej lehote môže predávajúci dodaciu lehotu predĺžiť maximálne o ďalších 30 dní pri súčasnom vyrozumení kupujúceho o tejto skutočnosti. 3.4. Ak objednaný tovar predávajúci nemá k dispozícii, je povinný o tejto skutočnosti ho bezodkladne informovať.

4. Prevzatie tovaru, cena dopravy 4.1. Tovar objednaný v elektronickom obchode predávajúci doručí na miesto označené zo strany kupujúceho pri objednaní tovaru. Súčasne v prípade žiadosti kupujúceho vykoná aj montáž veci, a to v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 16.00 hod. Povinnosť dodať tovar splní predávajúci odovzdaním tovaru kupujúcemu alebo jeho zástupcovi a v prípade, že kupujúci si objedná aj montáž, vykonaním montáže, pričom nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru, resp. vykonaním montáže tovaru. 4.2. Cena dopravy sa dohodne pri uzavretí kúpnopredajnej zmluvy, resp. doručením záväznej objednávky.

5. Ceny, platobné podmienky 5.1. Ceny tovarov elektronický obchod zverejňuje a označuje na stránke, na ktorej je ten ktorý tovar popísaný, ako aj v nezáväznej objednávke. Ceny sú uvedené vrátane DPH a v eurách. Tieto ceny nie sú konečné, o konečnej cene predávajúci informuje kupujúceho v spätnom potvrdení na základe nezáväznej objednávky kupujúceho. 5.2. Faktúru predávajúci odovzdá kupujúcemu súčasne s tovarom, resp. po zaplatení ceny tovaru a montáže. 5.3. Kupujúci uhradí cenu tovaru spolu s cenou dopravy súčasne pri odovzdaní tovaru, resp. po vykonaní montáže a osadenia tovaru. 5.4. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho zaplatenie zálohy vo výške 50 % z celkovej ceny tovaru.

6. Právo na odstúpenie:

6.1. Umožňuje kupujúcemu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ nebol namontovaný. Montáž tovaru zruší právo na odstúpenie.

6.2. Predávajúci má povinnosť vrátiť kupujúcemu všetky platby do 14 dní od doručenia odstúpenia, ale môže to urobiť až po obdržaní vráteného tovaru.

6.3. Kupujúci je povinný vrátiť tovar do 14 dní od odstúpenia.

6.4. Pri odstúpení je kupujúci povinný použiť uvedené tlačivo.

6.5. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru a zodpovedá za jeho zníženú hodnotu v dôsledku nadmerného zaobchádzania s ním.

7. Záručné podmienky:

7.1. Záručné podmienky sú podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, ale ak výrobca ponúka dlhšiu záruku, platí táto záruka.

7.2. Záruka neplatí v prípade nesprávneho použitia alebo zásahov do tovaru.

8. Vybavovanie reklamácií a sťažností:

8.1. Kupujúci má právo uplatniť reklamácie a sťažnosti písomne alebo elektronicky.

8.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamácie a sťažnosti do 30 dní.

9. Spracovanie a ochrana osobných údajov:

9.1. Spracovanie a ochrana osobných údajov sa riadia osobitnou úpravou uvedenou na webovej stránke predávajúceho.

10. Záverečné ustanovenia:

10.1. Neupravené otázky sa riadia platnými právnymi predpismi a pravidlami zverejnenými na webovej stránke predávajúceho.

10.2. Prezeraním webových stránok elektronického obchodu a zadaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

10.3. Spoločnosť GRUNPOWERTECH, s.r.o. má právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky jednostranne.