Ochrana a spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov
Oboznámenie
dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvanie osobných údajov podľa §19 ods. 1a2 zákona
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
V zmysle § 19 ods. 1a2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 bola dotknutá osoba :
spotrebiteľ – kupujúci – klient – potenciálny klient
Oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov :
Prevádzkovateľ : GRUNPOWERTECH s.r.o.
Adresa prevádzkovateľa : Nová 445/18, 946 51 Nesvady
Identifikačné číslo organizácie: 46 117 792
Kontaktné údaje prevádzkovateľa : 0907 736 012
Zodpovedná osoba : Dušan Asztalos
Účel spracovanie osobných údajov :
plnenie povinnosti predávajúceho na základe objednávky kupujúceho, vrátane povinnosti dodania
a prípadnej montáže tovaru, vrátane predzmluvných vzťahov, udržiavanie kontaktu so zákazníkmi,
zasielanie informačných a reklamných materiálov pre registrovaných používateľov, splnenie povinností
spojených s predajom tovaru alebo poskytnutím služby na internetovej stránke elektronického obchodu
www.grun-power.sk (vrátane zasielania noviniek), ďalej preukázanie vzniku a obsahu zmluvného
právneho vzťahu, zúčtovanie a uplatnenie nárokov zo zmluvného právneho vzťahu, vymáhanie
pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvného právneho vzťahu, ďalej štatistické účely a analýza rizík. Účelom
spracovania údajov je ďalej spravovanie, spracovanie údajov uvedených dotknutou osobou
prevádzkovateľom elektronického obchodu na internetovej stránke www.grun-power.sk, a to prípadoch,
kedy je to potrebné za účelom splnenia zákonnej povinnosti predávajúceho alebo pri uplatnení práv
a právom chránených záujmov predávajúceho.
Právny základ spracúvania osobných údajov :
zákon číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zákon číslo 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
zákon číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Rozsah spracovania osobných údajov: meno a priezvisko, akademický titul, adresa (bydlisko, miesto
pobytu, korešpondenčná adresa), e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu.
Príjemcovia alebo kategória príjemcov :
- kuriérske firmy zabezpečujúce dodanie tovaru
- dodávatelia predávajúceho, ktorí zabezpečujú montáž objednaného tovaru
Doba uchovávania osobných údajov : 5 rokov
Práva dotknutej osoby:
- Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ
povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá
osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v
§ 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona
18/2018.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
ide o prípady podľa @ 24 ods. 1 zákona 18/2018.
- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania
založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad
právame alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
- Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má
právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa
osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b)
zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
- Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad
na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom
18/2018.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych
predpisov, ktoré ukladajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe. V prípade
odmietnutia poskytnúť osobné údaje, nie je možné doručiť objednaný tovar, resp. vykonať jeho montáž.
Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.
Ochrana osobných údajov
Táto bezpečnostná dokumentácia upravuje bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa pri ochrane
osobných údajov a informačného systému, v ktorom sa osobné údaje spracovávajú, a to za účelom
eliminovania a minimalizovania rizík spojených s prípadným narušením informačného systému, jeho
bezpečnosti, funkčnosti a spoľahlivosti.
Údaje prevádzkovateľa:
GRUNPOWERTECH s.r.o.
946 51 Nesvady, Nová 445/18,
IČO: 46 117 792, DIČ: 2023252803, IČ DPH: SK2023252803
telefón: +421 907 736 012
e-mail: info@grun-power.sk
1. Účel dokumentácie
Účelom tejto dokumentácie je ochrana osobných údajov poskytnutých spoločnosti GRUNPOWERTECH
s.r.o. ako prevádzkovateľovi elektronického obchodu na internetovej stránke www.grun-power.sk
2. Pojmy
 dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť
výlučne len fyzická osoba - jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej
republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba -
podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti
 osobné údaje: údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je
osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného
identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej
fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 súhlas dotknutej osoby: akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým
dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov.
 prevádzkovateľ: každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných
údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 spracúvanie osobných údajov: vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi,
počnúc ich získavaním až po likvidáciu.
 zverejňovanie osobných údajov: publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na
verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných
počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela podľa autorského zákona
verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, napríklad podľa
katastrálneho zákona ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom
mieste.
 likvidácia osobných údajov: zrušenie alebo zničenie osobných údajov tak, aby sa z nich osobné
údaje nedali reprodukovať. Likvidáciu osobných údajov možno vykonať napríklad rozložením,
vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov, na ktorých sa osobné údaje nachádzajú.
 sprostredkovateľ: každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za
podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 a v súlade so zákonom
o ochrane osobných údajov.
 tretia strana: každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje,
jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.
3. Zásady spracúvania osobných údajov
3.1. Osobné údaje možno spracúvať výlučne za účelom uvedeným vo všeobecných obchodných
podmienkach, za účelom plnenia práv a povinností. Spracúvanie osobných údajov musí byť v každej fáze
v súlade s účelom spracúvania osobných údajov, prijímanie a spracovanie osobných údajov musia byť
v súlade so zásadou poctivosti a zákonnosti.
3.2. Spracovať možno iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne nutné na splnenie účelu spracovania
osobných údajov a sú na tento účel spôsobilé. Osobný údaj možno spracovať iba v rozsahu a na čas
potrebný pre splnenie účelu.
3.3 Osobný údaj sa považuje počas spracovania za osobný údaj dovtedy, kým možno ho priradiť
k dotknutej osobe. K dotknutej osobe ho možno priradiť dovtedy, kým správca osobných údajov disponuje
tými technickými podmienkami, ktoré sú potrebné na priradenie údaja k dotknutej osobe.
3.4. Počas spracovania osobných údajov treba zabezpečiť ich presnosť a úplnosť, ako aj ich aktuálnosť,
ďalej aby dotknutú osobu bolo možné identifikovať pomocou osobného údaja len do splnenia účelu
spracovania osobných údajov.
4. Právny titul, účel a spôsob spracovania osobných údajov
4.1. Osobný údaj možno spracovať iba so súhlasom dotknutej osoby alebo ak tak ustanovuje zákon. Právny
titul, účel a spôsob spracovania osobných údajov sú bližšie vymedzené vo Všeobecných obchodných
podmienkach.
4.2. Osobné údaje prevádzkovateľ chráni všetkými možnými spôsobmi pred neoprávneným prístupom,
pred zverejnením, zmenou, neoprávneným výmazom, znížením, a to nielen pri sieťovej komunikácii
(spracovanie údajov on-line) ale aj pri ukladaní osobných údajov (teda spracovanie osobných údajov
offline).
4.3. K osobným údajom majú prístup iba osoby, ktoré zastávajú príslušnú pracovnú pozíciu
u prevádzkovateľa pri súčasnej kontrole prístupových práv.
4.4. Prevádzkovateľ nie je oprávnený kontrolovať údaje dotknutých osôb, preto za nich nepreberá žiadnu
zodpovednosť. Dotknutá osoba zodpovedá za to, že ním zadanú e-mailovú adresu sám zaregistroval na
svoju osobu a že registrované údaje používa osoba nad 18 rokov.
4.5. Dotknutá osoba môže žiadať prevádzkovateľa, aby bol informovaný o spravovaní svojich osobných
údajov, o opravu ako aj o výmaz svojich osobných údajov.
4.6. Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informáciu o spravovaných
údajoch, o účeloch, právnom základe, dobe spracovania osobných údajov, ako aj o ďalších skutočnostiach
uvedených v právnych predpisoch, na ktoré má dotknutá osoba nárok zo zákona. Prevádzkovateľ je
povinný žiadosť vybaviť bezodkladne, najneskoršie však do 30 dní. Poskytnutie informácií je bezplatné.
4.12. Poskytnutie informácií môže prevádzkovateľ odmietnuť iba z dôvodov uvedených priamo v zákone.
V takomto prípade prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o dôvode odmietnutia spolu s poukazom
na príslušné ustanovenie zákona s poučením o opravnom prostriedku.
5. Požiadavka bezpečnosti údajov
5.1. Prevádzkovateľ je povinný jednotlivé operácie pri spravovaní osobných údajov tak naplánovať
a vykonať, aby zabezpečil ochranu práv dotknutých osôb v súlade s právnymi predpismi.
5.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov a dodržiavať ustanovenia zákona
o ochrane osobných údajov a ostatných predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom,
neoprávnenou zmenou, zverejnením, výmazom alebo likvidáciou, ako aj možnosť náhodného zničenia či
poškodenia. Za účelom ochrany dátových súborov treba zabezpečiť, aby uložené údaje nebolo možné
priradiť k dotknutej osobe, to neplatí, ak takýto úkon zákon umožňuje.
Pri automatizovanom spracovaní osobných údajov prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu pred
neoprávneným zadaním osobných údajov, pred neoprávneným používaním systémov pre
automatizované spracovanie dát, možnosť spätnej kontroly, akým spôsobom bolo naložené s osobnými
údajmi, vrátane termínu a osoby, ktorá osobný údaj zapísala do systému, možnosť nápravy v prípade
poruchy systémov pre automatizované spracovanie dát, ako aj to, aby o takýchto poruchách bol
vyhotovený protokol.
6. Záverečné ustanovenia.
6.1. Túto bezpečnostnú dokumentáciu je prevádzkovateľ oprávnený zmeniť. O zmene informuje dotknuté
osoby formou elektronického listu a cez internetovú stránku svojho elektronického obchodu. Ďalším
používaním služieb elektronického obchodu prevádzkovateľa, resp. v prípade absencie vyjadrenia
výslovného nesúhlasu sa zmena považuje za prijatú aj zo strany dotknutej osoby.
6.2. Elektronický obchod prevádzkovateľa (www.grun-power.sk) využíva služby analýzy webu od „Google
Analytika“, ktorá používa tzv. „cookies“, ktorých účelom je pomáhať pri analýze používania internetovej
stránky. Informácie generované „cookies“ o používaní internetovej stránky (vrátane IP adresy) Google
preposiela na svoje servery v USA a tam ich archivuje. Google tieto informácie používa na hodnotenie
internetovej stránky, na prípravu správ o činnostiach na internetových stránkach pre prevádzkovateľov
internetových stránok a na poskytnutie služieb spojených s používaním internetu a činnosťami
vykonanými na internetovej stránke. Google IP adresu nepriraďuje k ostatným údajom, ktoré má
k dispozícii. Dotknutá osoba môže používanie „cookies“ odmietnuť v nastaveniach svojho webového
prehliadača, v takomto prípade však nevie využívať všetky funkcie internetovej stránky.
Nesvady, 14.07.2021